جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/11/15 دوره : نهم شماره ثبت : 550 شماره اجلاسیه : 290 ترتیب چاپ : 1343 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  عمران، بهداشت و درمان


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/11/14 دوره : نهم شماره ثبت : 549 شماره اجلاسیه : 289 ترتیب چاپ : 1342 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن


دفتر
اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/10/07 دوره : نهم شماره ثبت : 536 شماره اجلاسیه : 274 ترتیب چاپ : 1307 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/09/09 دوره : نهم شماره ثبت : 532 شماره اجلاسیه : 267 ترتیب چاپ : 1294 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/08/18 دوره : نهم شماره ثبت : 524 شماره اجلاسیه : 255 ترتیب چاپ : 1262 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/07/27 دوره : نهم شماره ثبت : 517 شماره اجلاسیه : 249 ترتیب چاپ : 1225 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/07/16 دوره : نهم شماره ثبت : 515 شماره اجلاسیه : 248 ترتیب چاپ : 1216 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/07/15 دوره : نهم شماره ثبت : 512 شماره اجلاسیه : 247 ترتیب چاپ : 1213 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اقتصادی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/07/08 دوره : نهم شماره ثبت : 511 شماره اجلاسیه : 245 ترتیب چاپ : 1199 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/07/06 دوره : نهم شماره ثبت : 510 شماره اجلاسیه : 244 ترتیب چاپ : 1197 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

صفحه1 از9

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال